privacy-verklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

HELDER EN TRANSPARANT...

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

CONTACTGEGEVENS

De persoonsgegevens worden verwerkt door: 

JHM Peels- van Bakel, KVK nummer: 37107556
J.A. Rädeckerweg 20, 1871CJ Schoorl, info@jacquelinepeels.nl

JHM Peels verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

PERSOONSGEGEVENS

JHM Peels verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

• Naam
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Inhoud van communicatie

DOELEINDEN

JHM Peels verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

• Het onderhouden van contact;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Het verrichten van administratieve handelingen;
• Facturering;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;

GRONDSLAGEN

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat JHM Peels hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
• Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, dit zal afzonderlijk worden gevraagd.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Uw persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan derden wanneer JHM Peels aan een wettelijke verplichting moet voldoen. JHM Peels zal uw gegevens niet verstrekken voor andere doelen, tenzij er uitdrukkelijk toestemming is verleend door de betrokkenen.

DOORGIFTE VAN UW GEGEVENS BUITEN DE EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Meer in het bijzonder kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt in Nederland.

HOE LANG WIJ UW GEGEVENS BEWAREN

JHM Peels zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat JHM Peels zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

HOE WIJ UW GEGEVENS BEVEILIGEN

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft JHM Peels passende beveiligingsmaatregelen genomen.

COOKIES

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. 

Er wordt alleen gebruik gemaakt van functionele cookies.

UW RECHTEN

U heeft het recht om JHM Peels een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u JHM Peels verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

JHM Peels
J.A. Rädeckerweg 20, 1871CJ Schoorl, info@jacquelinepeels.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door JHM Peels laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13-05-2018

JHM Peels kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.